ufabet

ป้องกันลูกน้อยให้ห่างจากโรคมือ เท้า ปาก ได้อย่างไร?

การติดต่อของโรคมือ เท้า ปาก

การติดต่อของโรคมือ เท้า ปาก โดยการสัมผัส น้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระ ของผู้ป่วยโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น สัมผัสผ่านของเล่น มือผู้เลี้ยงดู น้ำและอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ โรคนี้จึงมักระบาดในโรงเรียนชั้นอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก

การรักษา โรคนี้ไม่มียารักษาจําเพาะ หลักการรักษาเป็นการรักษาตามอาการ เด็กที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจําเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลวิธีป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค การป้องกันที่สําคัญคือ แยกผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ให้ไปสัมผัสกับเด็กคนอื่นและปฏิบัติดังนี้

  • เด็กทุกคนรวมทั้งผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กควรหมั่นล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
  • หมั่นทําความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมทุกวัน โดยใช้สบู่ ผงซักฟอก หรือน้ำยาชะล้างทําความสะอาดทั่วไป แล้วทําให้แห้ง
  • ระมัดระวังเรื่องความสะอาดของน้ำ อาหาร และสิ่งของทุกๆอย่าง ที่เด็กอาจเอาเข้าปาก ไม่ให้เด็กใช้ของเล่นที่อาจปนเปื้อนน้ำลายหรือใช้อุปกรณ์การรับประทานร่วมกัน
  • สอนให้เด็กๆ ใช้ช้อนกลางและล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

ufabet

บทความอื่น ๆ

โรงเรียนไม่ควรรับเด็กป่วยเข้าเรียนจนกว่าจะหายดี ซึ่งมักใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานที่ป่วยไปพบแพทย์ ไม่ควรพาไปโรงเรียน

แนวทางการป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในสถานรับดูแลเด็กหรือโรงเรียนชั้นอนุบาล

มีครูหรือพยาบาลตรวจคัดกรองเด็กป่วยก่อนเข้าเรียนทุกวัน หากพบว่าเด็กมีผื่นหรือมีแผลในปาก ไม่ควรให้เข้าเรียนและอาจจะมีผู้ป่วยบางคนที่มีอาการน้อยมาก หรือบางคนมีอาการไข้แต่ไม่มีผื่นได้

ufabet

มีมาตรการในการทําความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนทุกวัน

มีมาตรการเคร่งครัดในการล้างมือ สําหรับครูหรือพี่เลี้ยงที่ดูแลสัมผัสเด็กเล็ก โดยเฉพาะในทุกครั้งที่อาจสัมผัสน้ำมูก น้ำลายหรืออุจจาระ การใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือไม่สามารถฆ่าเชื้อเอนเทอโรไวรัสได้

หากมีการระบาดเกิดขึ้นหลายราย ควรพิจารณาปิดชั้นเรียนนั้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หรือหากมีการระบาดเกิดขึ้นในหลายชั้นเรียน ควรปิดโรงเรียนด้วยเพื่อหยุดการระบาด

ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ mauryballenger.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated