สถาปัตย์-วิศวะ มช. เปิดสาขาใหม่วิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

สถาปัตย์-วิศวะ มช. เปิดสาขาใหม่วิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้สองศาสตร์เข้าด้วยกัน ผลิตบัณฑิตนักออกแบบอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความรู้ทางศิลปะและใช้เทคโนโลยีให้ทันกับความต้องการของตลาดแรงงานและตอบโจทย์โลกในยุคปัจจุบัน พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นแรก ประจำปีการศึกษา 2566

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงที่มาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมว่า “ถือเป็นครั้งแรกของความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดการการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดที่ต้องการผลงานจากนักออกแบบไทยที่ผลิตได้จริงในเชิงอุตสาหกรรม ในยุคที่สินค้าไทยมีการพัฒนาแข่งขันกับตลาดโลกได้รวดเร็วขึ้น เราจึงต้องการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักออกแบบสร้างสรรค์สินค้าไทยยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ในเชิงพาณิชย์ด้วย และพร้อมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อผลิตสินค้าให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้”

ด้าน รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือการบริหารจัดการหลักสูตรนี้ว่า “การบูรณาการหลักสูตรครั้งนี้ สร้างบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์และคิดอย่างสร้างสรรค์ทางการออกแบบ จะมีประโยชน์กับประเทศต่อไปที่จะได้บุคลากรที่สามารถพัฒนาและทำงานได้จริงในเชิงอุตสาหกรรม การที่นักออกแบบรุ่นใหม่มีองค์ความรู้ความเข้าใจในด้านด้านเทคโนโลยีการผลิตจะช่วยสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้”

สถาปัตย์-วิศวะ มช. เปิดสาขาใหม่วิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ภายในงานได้มีการแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดย ดร.ปฐวี อารยภานนท์ ประธานหลักสูตร ซึ่งได้กล่าวว่า “ส่วนผสมของหลักสูตรนี้ผ่านการวางแผนและสร้างหลักสูตรด้วยแนวคิด สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่ออกแบบโดยเน้นแนวคิดต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ผนวกเรื่องการผสานงานออกแบบที่ตอบสนองกลไกการตลาดด้วย และในขณะเดียวกัน ยังมีการช่วยดึงศักยภาพของนักศึกษาให้ออกมาสร้างสรรค์ผลงานได้ตั้งแต่ยังเรียนโดยไม่ต้องรอจนจบการศึกษาก่อน โดยนอกจากนี้ยังเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีด้วยความสนุก ทดลองในแล็บ สตูดิโอ ด้วยเครื่องมือจริง และเรียนรู้อย่างท้าทายตัวเองตลอดเวลา”

ขณะที่ การบรรยายพิเศษ “ID Talk” หัวข้อ “ชีวิตปกติใหม่อย่างเป็นสุข” จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในวงการการออกแบบอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

นายพงศธร ละเอียดอ่อน ประธานผู้อำนวยการออกแบบ บริษัท ฟิฟ ดีไซน์ จำกัด ได้กล่าวว่า ในวงการนักออกแบบปัจจุบันต้องเผชิญกับวิถีชีวิตใหม่ ต้องมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตและมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีรอบตัวให้มากกว่าแค่การดีไซน์อย่างเดียว รู้ระบบการผลิตและการตลาด ซึ่งมีหลากหลายมิติมากขึ้นกว่าเดิม และนักออกแบบที่ดี คือ ต้องมีแรงบันดาลใจ สร้างงานที่ถ่ายทอดความงามและยังใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน และทำหน้าที่ช่วยให้ชีวิตผู้บริโภคดีขึ้นด้วย

ทางด้านนายชาญฉลาด กาญจนวงศ์ นักออกแบบอุตสาหกรรม และผู้ก่อตั้งแบรนด์ GREYRAY ได้กล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งมาจากขยะใช้แล้วทิ้งซึ่งเป็นปัญหาของคนทั้งโลก ในมุมมองของนักออกแบบสามารถช่วยลดปัญหาเหล่านนี้นี้ได้ ถ้ามีความรู้เทคโนโลยีการผลิต และวัสดุใหม่ ๆ จากการวิจัยและสร้างงานออกแบบอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างพฤติกรรมการใช้งานใหม่ให้กับผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงได้ สุดท้ายแล้ว เราจะมีนักออกแบบอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่มีทั้งคุณภาพและศักยภาพมากกว่าเดิม

ปิดท้ายการเปิดตัวหลักสูตร ด้วย ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ว่า “เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 3 วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://www.arc.cmu.ac.th/admission/2566/ หรือโทร. (053) 942816 และ (053) 942844

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ mauryballenger.com

แทงบอล

Releated