แทงบอล

โพลระบุ”ตะกร้อ-ฟุตบอล”กีฬาคนไทยคาดหวังต้องทองเท่านั้น

เคบียู สปอร์ต โพล สำรวจคิดเห็นประชาชนไทย เรื่อง “ความหวังและโอกาส

กับความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในกัมพูชาเกมส์” ส่วนใหญ่มองโอกาสคว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 32 มีค่อนข้างน้อย มอง ตะกร้อ มีโอกาสคว้าเหรียญทองให้กับทีมกีฬาไทยมากที่สุด รองลงมาคือ วอลเลย์บอล, ฟุตบอล, เทควันโด และกรีฑา ยกฟุตบอล เป็นเหรียญทองแห่งศักดิ์ศรี ที่ต้องคว้ามาครองให้ได้ในการแข่งขันครั้งนี้ รองลงมา คือ เซปักตะกร้อจากการที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 5-17 พ.ค.66

ที่ประเทศกัมพูชานั้น เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองและสร้างการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬาที่มีต่อโอกาสและความสำเร็จของคณะนักกีฬาในกัมพูชาเกมส์ KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ต โพล) โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต จึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “ความหวังและโอกาส กับความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในกัมพูชาเกมส์”สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 18-20 เม.ย.66โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,408 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 815 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 เพศหญิง 593 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่าความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน กลุ่มอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.07 สนใจ รองลงมา ร้อยละ 8.63 ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 3.30 ไม่สนใจ ด้านความหวังและโอกาสกับการเป็นเจ้าเหรีญทอง

แทงบอล

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.81 มองว่ามีโอกาสค่อนข้างน้อย รองลงมา ร้อยละ 27.59

มีโอกาสน้อยร้อยละ 20.13 ไม่แน่ใจ ร้อยละ14.85มีโอกาสค่อนข้างมากร้อยละ3.08 มีโอกาสมากและร้อยละ1.54 ไม่มีโอกาสเลยส่วนชนิดกีฬาที่เป็นความหวังและมีโอกาสในการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.94 เซปักตะกร้อรองลงมาร้อยละ 24.01 วอลเลย์บอลรอยละ23.88ฟุตบอลรอยละ15.75 เทควันโดร้อยละ 7.80 กรีฑา และอื่นๆร้อยละ1.62 ด้านเหรียญทองแห่งศักดิ์ศรีที่แฟนกีฬาคาดหวัง ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.15

มองว่าต้องได้เหรียญทองฟุตบอล รองลงมา ร้อยละ 31.09 เซปักตะกร้อรอยละวอลเลย์บอล ร้อยละ 5.11กรีฑาร้อยละ 2.63มวยสากลและอื่น 0.49ขณะที่ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของนักกีฬาไทย ส่วนใหญ่ ร้อยละสมรรถนะและความสามารถของนักกีฬารองลงมาร้อยละระยะเวลาในการฝึกซ้อมร้อยละ 21.50 สมรรถนะของผู้ฝึกสอนร้อยละ15.33 งบประมาณและการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้องรอยละ7.80การตัดสินที่ยุติธรรม/แรงเชียร์จากแฟนกีฬาและอื่นๆร้อยละ 1.85ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิตกล่าวเพิ่มเติมว่าจากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตื่นตัวและให้ความสนใจต่อการติดการการแข่งขันในระดับที่สูงมากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากีฬาซีเกมส์เป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคอาเชียนที่คนไทยติดตามมาอย่างต่อเนื่อง

และหากพิจารณาในมุมมองต่างๆจะพบว่าแฟนกีฬาต้องการเห็นนักกีฬาทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและนำความสุขมาสู่ชาวไทยทั้งประเทศเหนืออื่นใดในการแข่งขันครั้งนี้แฟนกีฬาที่ติดตามข่าวสารคงจะเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าทัพนักกีฬาไทยคงจะยากกับการมีความหวังหรือโอกาสในการเป็นเจ้าเหรียญทอง แต่อย่างไรก็ตามหากมองในมิติของเหรียญทองแห่งศักดิ์ศรีของประเทศแฟนกีฬาต่างเทไปที่กีฬาฟุตบอล

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทุกวันตรงนี้ mauryballenger.com

Releated